Home ข้อคิดดีๆ (บทความให้ข้อคิด) แม้โรงเรียนจะดีแค่ไหน ก็ไม่เท่าเป็นพ่อแม่ที่ดีให้ลูก ได้เรียนรู้

(บทความให้ข้อคิด) แม้โรงเรียนจะดีแค่ไหน ก็ไม่เท่าเป็นพ่อแม่ที่ดีให้ลูก ได้เรียนรู้

เป็นอีกหนึ่งบทความ ที่ให้ข้อคิดดีๆ สำหรับการเอาใจใส่ดูแลของพ่อแม่

มีผลต่อความสำเร็จทางการเรียนมากกว่าการเรียนหนังสือ ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดี

เชื่อว่าพ่อแม่หลายต่อหลายคนเป็นกังวลไม่น้อยเรื่องการพย าย ามสรรหา

โรงเรียนที่ดีให้กับลูกๆของตัวเองพ่อแม่หลายคนพย าย ามให้ลูก ได้เข้าโรงเรียนอินเตอร์

ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีค่าเล่าเรียนราคาแสนแพง เนื่องจากคัดสรรครูที่มีคุณภาพชั้นดี

หรือมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน หรือไม่ก็พย าย าม ให้ลูกกวดวิชาเพื่อสอบ

แข่งขันเข้าโรงเรียนชื่อดัง เป็นโรงเรียนเก่าแก่ ที่มีอัตราการแข่งขันสูง

รับเด็กได้จำนวนจำกัด เพราะคิดว่านี่คือการรับประกันความสำเร็จในอนาคตของลูก

แต่จากงานวิจัยของมหาวิทย าลัย แห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยทำการทดสอบ กับเด็กวัยรุ่น 10,000 กว่าคนจากโรงเรียนประมาณพัน แห่ง

ในรัฐต่างๆพบว่า ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เด็กประสบความสำเร็จ ในการเรียนนั้น

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของโรงเรียนแต่กลับเป็นความเอาใจใส่ดูแลของพ่อแม่

ผู้ปกครองมากกว่านักวิจัยพบว่า เด็กนักเรียนวัย 18 ปี ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนธรรมดา

ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเท่าที่ควร แต่มาจากครอบครัว ที่พ่อแม่ให้ความเอาใจใส่ดูแล

ในด้านการเรียนของลูก จะทำคะแนนสอบได้ดีกว่าเด็ก นักเรียนที่เรียนโรงเรียนดี

สภาพแวดล้อมดี แต่พ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจ ในด้านการเรียนของลูกความใส่ใจของพ่อแม่นั้น

นักวิจัยกลุ่มนี้ วัดจากระดับคะแนนความสัมพันธ์ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเชื่อมั่นในลูกของตัวเอง

มากน้อยแค่ไหน พ่อแม่ช่วยตรวจทานเวลาลูกทำการบ้าน ให้กำลังใจมีการพูดคุย

เรื่องกิจก รรมของลูกที่โรงเรียนบ้างไหม และพ่อแม่เข้าไปร่วมกิจกร รม กับ

ทางโรงเรียนมากน้อยแค่ไหนการที่พ่อแม่มีเวลาเอาใจใส่ พูดคุยเรื่องการเรียนกับลูก

อย่างสม่ำเสมอยังเป็นการสื่อสัญญาให้ลูกรับรู้ว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขา

โดยปัจจัยต่อการเรียนรู้ จากพ่อแม่นี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อลูกยังอยู่

ในระดับประถมศึกษา ในส่วนของคุณภาพของโรงเรียนนั้น นักวิจัยวัดระดับจากคะแนน

ที่พ่อแม่ให้กับคุณครูมาตรฐานการเรียนการสอน ของโรงเรียนโอกาสของนักเรียน

ในการทำกิจกร รม นอกห้องเรียน และกิจกรร มกีฬาการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง

และโรงเรียนไม่มีปัญหา เรื่องเด็กเกเรเป็นต้นนักวิจัยกลุ่มนี้ ทำการติดตามผลการเรียนของเด็ก

แต่ละคนเป็นระยะย าวโดยวัดคะแนนสอบในสี่วิชา คือ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ

การอ่ านวิทย าศาสตร์และประวัติศาสตร์พวกเขาพบว่า ปัจจัยจากโรงเรียนและปัจจัยจากพ่อแม่

มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพ ในการเรียนของเด็ก แต่เห็นได้ชัดว่าการมีส่วนร่วมของพ่อแม่

ผู้ปกครองนั้น สำคัญกว่า และนำไปสู่การประสบความสำเร็จในการเรียนได้มากกว่าชื่อเสียงของโรงเรียน

“การวิจัยของเรา ชี้ให้เห็นว่าพ่อแม่ควรตระหนักในความสำคัญของตัวเองให้มากขึ้น

ว่าพ่อแม่สามารถ ช่วยให้ผลการเรียนของลูกดีขึ้นได้และควรเอาใจใส่ให้เวลากับลูกๆ

ด้วยการหมั่นตรวจสอบการบ้านของลูก เข้าร่วมกิจก รรมของโรงเรียน และให้ความสนใจพูดคุย

กับลูกเรื่องการเรียนอย่างสม่ำเสมอ นั่นคือให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่มากกว่า

การลงทุน ลงแรงในการพย าย ามให้ลูกได้เข้าโรงเรียนชั้นดี”

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…