Home ข้อคิดดีๆ (บทความให้ข้อคิด) แม้โรงเรียนจะดีแค่ไหน ก็ไม่เท่าเป็นพ่อแม่ที่ดีให้ลูก ได้เรียนรู้

(บทความให้ข้อคิด) แม้โรงเรียนจะดีแค่ไหน ก็ไม่เท่าเป็นพ่อแม่ที่ดีให้ลูก ได้เรียนรู้

เป็นอีกหนึ่งบทความ ที่ให้ข้อคิดดีๆ สำหรับการเอาใจใส่ดูแลของพ่อแม่

มีผลต่อความสำเร็จทางการเรียนมากกว่าการเรียนหนังสือ ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดี

เชื่อว่าพ่อแม่หลายต่อหลายคนเป็นกังวลไม่น้อยเรื่องการพย าย ามสรรหา

โรงเรียนที่ดีให้กับลูกๆของตัวเองพ่อแม่หลายคนพย าย ามให้ลูก ได้เข้าโรงเรียนอินเตอร์

ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีค่าเล่าเรียนราคาแสนแพง เนื่องจากคัดสรรครูที่มีคุณภาพชั้นดี

หรือมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน หรือไม่ก็พย าย าม ให้ลูกกวดวิชาเพื่อสอบ

แข่งขันเข้าโรงเรียนชื่อดัง เป็นโรงเรียนเก่าแก่ ที่มีอัตราการแข่งขันสูง

รับเด็กได้จำนวนจำกัด เพราะคิดว่านี่คือการรับประกันความสำเร็จในอนาคตของลูก

แต่จากงานวิจัยของมหาวิทย าลัย แห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยทำการทดสอบ กับเด็กวัยรุ่น 10,000 กว่าคนจากโรงเรียนประมาณพัน แห่ง

ในรัฐต่างๆพบว่า ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เด็กประสบความสำเร็จ ในการเรียนนั้น

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของโรงเรียนแต่กลับเป็นความเอาใจใส่ดูแลของพ่อแม่

ผู้ปกครองมากกว่านักวิจัยพบว่า เด็กนักเรียนวัย 18 ปี ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนธรรมดา

ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเท่าที่ควร แต่มาจากครอบครัว ที่พ่อแม่ให้ความเอาใจใส่ดูแล

ในด้านการเรียนของลูก จะทำคะแนนสอบได้ดีกว่าเด็ก นักเรียนที่เรียนโรงเรียนดี

สภาพแวดล้อมดี แต่พ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจ ในด้านการเรียนของลูกความใส่ใจของพ่อแม่นั้น

นักวิจัยกลุ่มนี้ วัดจากระดับคะแนนความสัมพันธ์ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเชื่อมั่นในลูกของตัวเอง

มากน้อยแค่ไหน พ่อแม่ช่วยตรวจทานเวลาลูกทำการบ้าน ให้กำลังใจมีการพูดคุย

เรื่องกิจก รรมของลูกที่โรงเรียนบ้างไหม และพ่อแม่เข้าไปร่วมกิจกร รม กับ

ทางโรงเรียนมากน้อยแค่ไหนการที่พ่อแม่มีเวลาเอาใจใส่ พูดคุยเรื่องการเรียนกับลูก

อย่างสม่ำเสมอยังเป็นการสื่อสัญญาให้ลูกรับรู้ว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขา

โดยปัจจัยต่อการเรียนรู้ จากพ่อแม่นี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อลูกยังอยู่

ในระดับประถมศึกษา ในส่วนของคุณภาพของโรงเรียนนั้น นักวิจัยวัดระดับจากคะแนน

ที่พ่อแม่ให้กับคุณครูมาตรฐานการเรียนการสอน ของโรงเรียนโอกาสของนักเรียน

ในการทำกิจกร รม นอกห้องเรียน และกิจกรร มกีฬาการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง

และโรงเรียนไม่มีปัญหา เรื่องเด็กเกเรเป็นต้นนักวิจัยกลุ่มนี้ ทำการติดตามผลการเรียนของเด็ก

แต่ละคนเป็นระยะย าวโดยวัดคะแนนสอบในสี่วิชา คือ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ

การอ่ านวิทย าศาสตร์และประวัติศาสตร์พวกเขาพบว่า ปัจจัยจากโรงเรียนและปัจจัยจากพ่อแม่

มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพ ในการเรียนของเด็ก แต่เห็นได้ชัดว่าการมีส่วนร่วมของพ่อแม่

ผู้ปกครองนั้น สำคัญกว่า และนำไปสู่การประสบความสำเร็จในการเรียนได้มากกว่าชื่อเสียงของโรงเรียน

“การวิจัยของเรา ชี้ให้เห็นว่าพ่อแม่ควรตระหนักในความสำคัญของตัวเองให้มากขึ้น

ว่าพ่อแม่สามารถ ช่วยให้ผลการเรียนของลูกดีขึ้นได้และควรเอาใจใส่ให้เวลากับลูกๆ

ด้วยการหมั่นตรวจสอบการบ้านของลูก เข้าร่วมกิจก รรมของโรงเรียน และให้ความสนใจพูดคุย

กับลูกเรื่องการเรียนอย่างสม่ำเสมอ นั่นคือให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่มากกว่า

การลงทุน ลงแรงในการพย าย ามให้ลูกได้เข้าโรงเรียนชั้นดี”

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

จากวันที่มีหนี้ท่วมหัว วันนี้กลับมามีเงินเก็บเป็นแสน

ในช่วงที่ผ่านมา มีข่าวพนักงานโดนปลดกระทันหันบริษัทเลิกจ้างหรือปิด กิจการแบบไม่ได้บอกล่วงหน…