Home ข้อคิดดีๆ เบี้ยน้อยก็ทำได้ เพียงแบ่งเงินเป็น 5 กอง

เบี้ยน้อยก็ทำได้ เพียงแบ่งเงินเป็น 5 กอง

“ลี กา ซิง” ชาวจีนอ พ ย พที่มาอาศัยอยู่ในเกาะฮ่ อ งกงก่อร่ า งสร้างตัว เริ่มต้นชีวิตใหม่บนแผ่นดินใหม่

โดยเริ่มต้นจากการข า ยดอกไม้ในวัยเพียง 25 ปี และ ต่อมาได้เริ่มขยับขยายจนกลายเป็นเจ้าของหลายกิจ ก า ร เช่น

เจ้าของท่าเรือ เจ้าของอ สั งหาริมทรัพย์ต่างๆ ใจกลางเมือง เจ้าของโรงแรมชื่อดัง ทำบริษัทประกันชีวิต

และโทรศัพท์มือถือ“ลี กา ชิง” ได้แบ่งปันเค ล็ ดลับความสำเร็จ ที่เขาใช้ในการส ร้ างฐานะจากศูนย์ จนขึ้น

เป็นเศ ร ษฐีอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยเขาบอกว่าใช้เคล็ดลับ แบ่งเงินเป็น 5 กอง ดังนี้( หากสมมติว่าเรามีรายได้อยู่ที่ 20,000 บาท )

กองที่ 1 = ค่าใช้จ่ า ย 6,000 บาท (30%)

เป็นค่ าใช้จ่ ายสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ค่ าอาหาร ค่ าเดินทาง ในการกินให้เน้นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และ ประหยัด ตัดอาหารที่แพง

ฟุ่ มเฟือ ย และ ไม่จำเป็นทิ้งไป ถ้าคุณตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้รับรอง 6,000 บาท ใช้อยู่ ใช้กินได้อย่ า งเพียงพอแน่นอน

กองที่ 2 = สร้างสายสัมพันธ์ 4,000 บาท (20%)

เ งินสร้างความสัมพันธ์ หรือ สร้าง connection กับคนอื่นๆ เช่น ลงทุนเลี้ ยงอาหารให้กับคนที่มีความรู้ความสา ม ารถที่เขามีความเก่งกว่าคุณ

เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ เรียนรู้ทั ศ นะคติ และ มุมมองด้านต่างๆ จากเขา ดังนั้นคุณจะต้องคิดให้รอบคอบว่าคุณจะต้องนำเงิ นนี้ไป

กินเลี้ยงกับใคร เมื่อครบปีหนึ่งคุณจะรู้จักผู้คนมากมายขึ้นอ ย่ างแน่นอน อาจได้รับความช่วย

เหลือดีๆจากบุคคลเหล่านั้น และ โอก า สทางธุรกิจมากมายในอนาคตอีกด้วย

กองที่ 3 = การศึกษา 3,000 บาท (15%)

หากคุณไม่ได้เกิดมาร่ำ ร ว ย หรือ มีมร ด กมากมาย การศึกษานี่แหละเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยให้คุณพัฒนาฐ า นะได้อย่ า งก้าวกระโดด

การซื้อหนังสือลงทุนมาอ่านและศึกษาเอง การเข้าคอร์สอบรมหลักสูตรดีๆในการลงทุน หรือ ศึกษาผ่านช่องทางอ อ นไลน์ ก็แล้วแต่ความสะดวก

กองที่ 4 = ซื้ อความสุข 2,000 บาท (10%)

การซื้อความสุขให้ตนเอง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวต่ า งประเทศด้วตัวคนเดียวอย่ า งน้อยปีละครั้ง จะทำให้มีประสบก า รณ์มากขึ้น

เมื่อคุณต้องอยู่ต่างแดน ที่ใช้คนละภ า ษา ใช้เ งิ นคนละสกุล คุณจะค้นพบว่า ในตัวเรานั้นมีพ ลั งเต็มเปี่ยมเพื่อที่จะไปส ร้ าง

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในชีวิตได้อีกมากมาย คุณจะไม่จมอยู่กับสิ่งเดิมๆ และ อาจได้เห็นโอก า สทางธุรกิจดีๆที่ต่างประเทศอีกด้วย

กองที่ 5 = เพื่อการล ง ทุน 5,000 บาท (25%)

เงิ นกองที่ห้าจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะสำเร็จหรือ

ล้ ม เห ล วก็ตาม มันก็จะทำให้คุณมีประสบก าร ณ์และความเชื่อมั่นในตนเองในการที่จะเป็นเ ถ้ า

แก่ ของธุรกิจของตัวเอง

ลี กา ชิง ยังแนะนำเพิ่มเติมด้วยว่า… คนหนุ่มสาวสมัยนี้มัก ทานอาหารนอกบ้าน ซื้อเสื้อผ้า รองเท้ากระเป๋า ราคาแ พ ง แล้วโพสรูปลงโซเ ชี ยล

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเขามีความสุขเพียงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น แต่กลับต้องเ สี ยเ งิ นไปเป็นจำนวนมาก ทั้งๆ ที่ควรเก็บออมไว้เพื่อสร้ า งธุรกิจหรือ

การลงทุนในอนาคต

หากอยากพลิกฐานะตัวเองจริงๆ เราต้องรู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร และ รู้จักหักห้ามใจไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ

ระเบียบวินัยก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ หากลงมือทำแล้วก็ต้องทำให้ต่อเนื่องอย่างน้อยๆ 5 ปีจึงจะเห็นผล

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…