Home ข้อคิดดีๆ เลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่งอย่างไร ลูกถึงโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มาจิตใจที่ดี

เลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่งอย่างไร ลูกถึงโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มาจิตใจที่ดี

“ซื่อสั ต ย์” ถูกหนุ่มน้อยนามว่า… “ฉลาด” ทิ้ งลงทะเล ซื่อ สั ตย์เขาพยายามว่ ายน้ำ

1. ฝึกให้ลูกช่วยเห ลื อตนเอง

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานทัก ษ ะอื่นต่อไป เพราะการที่เด็ก สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และล ด

การพึ่งพาคนอื่น จะทำให้เด็ก เกิดความมั่นใจในตัวเองลดความกั ง ว ลและพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน

2. ฝึกลูกช่ ว ยงานบ้าน

ฝึกลูกช่วยงานบ้าน เริ่มได้ตั้งแต่เล็ก โดยส่วนใหญ่ เด็กวัย 2 ขวบ เริ่มฟังและเข้าใจคำสั่งง่ า ยๆ ดังนั้น เราควรฝึกลูกให้ช่วยงานบ้าน

ขั้นพื้นฐาน เช่น นำเ สื้ อผ้าที่สวมแล้วไปใส่ตะก ร้ า เป็นต้น การให้ลูกช่วยงานบ้าน โดยเริ่มจากสิ่งที่เขาค ว รต้องรับ

ผิ ดชอบเอง ลูกก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆ ที่ตนทำ มีผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่ า งไรนับเป็นจุดเริ่มต้น ของการเอาใจเขาใส่ใจเรา

3. ฝึกระเบี ย บวินัย

ฝึกระเบียบวินัย เพื่อเป็นทั ก ษ ะการควบคุมตนเอง และยับยั้ ง ชั่ งใจให้แก่ลูก นับเป็นพื้นฐานต่อการทนต่อสิ่ง ยั่ วยุต่างๆ

ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถทำได้ ตั้งแต่เล็กๆ อาทิ การตื่นนอนและเข้านอน รับประทานอาหาร การเก็บของเล่น ให้เป็นเวลา

4. การพาลูกพบคนหลากห ล า ย

การพาลูกพบคนหลากหล า ย นับเป็นการฝึกให้ลูก มีความเห็นอก เห็นใจผู้อื่น และเข้าใจสังคมมากขึ้น คือทำให้เขาเห็นว่า…และความคิด

ซึ่งสิ่งที่แตกต่างเหล่านี้ไม่ได้แปลว่า ผิ ดเสมอไป การพาลูกออกเดินทางท่องเที่ยว ได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนที่แตกต่างพร้อมกับคำชี้แนะ

ที่เหมาะสม จะทำให้ลูกเข้าใจ ความเป็นไปของโลกใบนี้ได้ดีขึ้น

5. สอนเรื่องอ า ร ม ณ์ต่างๆ

สอนเรื่องอาร ม ณ์ต่างๆ พ่อแม่มักให้ความสำคัญ กับการสอนลูก ให้เป็นเลิศ ในด้านวิชาการ สอนเรื่องมาร ย า ทกฎระเบียบ

แต่กลับลืมเรื่องการรับมือกับอา ร มณ์ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ดังนั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้น สอนให้ลูกรู้จักอาร ม ณ์ต่างๆ ของตน

ด้วยการเอ่ยชื่อ อา ร ม ณ์นั้นๆ อาทิเมื่อลูกร้ อ ง ไห้ ที่ไม่ได้ ของเล่น อาจบอกลูกว่า แม่รู้ว่าลูกกำลังเ สี ยใจ ที่ไม่ได้ของเล่น

หรือเมื่อลูกโก รธ ที่ถูกแ ย่ งขนมต้องบอกว่าลูกกำลังโก ร ธใช่ไหม แต่แม่อย า กให้ลูก หายใจลึกๆ ใจเย็นๆ การ

สอนเช่นนี้ จะช่วยทำให้ลูก เรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตน เมื่อโตขึ้น และไม่นำอา ร ม ณ์ของตนเอง มาเป็นข้ออ้าง ในการทำร้ า ยคนอื่น

6. สร้างแ ร งบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า

สร้างแ ร งบันดาลใจ ด้วยเรื่องเล่า สำหรับเด็กเล็ก โลกของเขา ยังไม่กว้ า งใหญ่มากนัก การเล่าเรื่องราวต่างๆ จากนิทาน

หรือเกร็ดประวัติศา ส ตร์อย่ า งง่ายๆเกี่ยวกับบุคคล ที่ทำเพื่อผู้อื่น จะช่วยทำให้ลูกเข้าใจ เรื่องการช่วยเหลือกันใน

สังคมได้ดีขึ้น คนเป็นพ่อแม่ อาจถามลูกว่า หากเกิดเหตุก า รณ์ อย่างในนิทานขึ้นกับลูก ลูกจะทำอย่ า งไร

ลองฟังคำตอบของลูก แล้วชื่นชมหรือตั้งคำถามเพื่อชี้แนะแนวทาง ที่ถูกหลีกเ ลี่ ย ง ที่จะวิจา ร ณ์และตัดสินว่า..

คำตอบของลูกถูกหรือ ผิ ด เพื่อให้ลูกได้ฝึกคิดด้วยตนเอง โดยมีพ่อแม่ เป็นผู้ชี้นำแนวทางที่เหมาะสม

7. สอนลูกให้รู้จักแ ก้ ปั ญ ห า

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญ ห า บ่อยครั้งที่ลูกทำผิ ดพล า ด พ่อแม่หลายคน จะใช้วิธีตำห นิ หรือดุลูก เพื่อไม่ให้ลูกทำผิ ด

อีก ซึ่งจะทำให้เด็กคิดว่า การทำผิ ดเป็นเรื่องใหญ่ และกลัว ที่จะทำผิ ดหรือจะปกปิดความคิดของตนเอง โดยการโกหก

ดังนั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้นในการให้อ ภั ยลูก แล้วชวนลูกแก้ไข้ปั ญ ห า หลังจากที่เกิดข้อผิ ด พล า ด อาทิเด็กวิ่งแล้วทำน้ำหก

พ่อแม่ควรฝึกให้เด็กรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ คือเช็ดน้ำ และเก็บแก้วให้เป็นที่ หลังจากนั้นชวนให้ลูก คิดว่าครั้ง

หน้าสาม า รถร ะ วังอย่า ง ไร ให้ไม่เกิด เหตุการณ์แบบนี้อีก นอกจากเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกแล้ว พ่อแม่ผู้ปกคร อ ง

คนในครอบครัว ก็ต้องเป็นต้นแบบ หรือแบบอย่ า งที่ดีให้แก่เด็ก เพราะการเห็นแบบอย่ า งที่ดี จะทำให้เด็กสามารถ

จดจำการทำดีได้มากกว่า การใช้เพียงคำพูด การเลี้ยงลูกต้องใช้ความอดทนความเข้าใจเป็นสำคัญนะคะ

กว่าที่ลูกจะรู้เรื่อง และทำตามในสิ่งดีๆ ก็ต้องใช้เวลาฝึกฝน ปฏิบัติเป็นประจำ หากพ่อแม่หมั่นสอน

สิ่งสำคัญที่จำเป็น ต้องสอนลูก ลูกก็จะเติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่ า งแน่นอน

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…