Home ข้อคิดดีๆ 15 เคล็ดลับ เลี้ยงลูกให้ฉลาดทั้งด้าน IQ และ EQ

15 เคล็ดลับ เลี้ยงลูกให้ฉลาดทั้งด้าน IQ และ EQ

วันนี้มี 8 เคล็ดลับที่สำคัญ และผ่านการศึกษามาแล้วว่า ใช้ได้ผลดี

กับเด็กทั่วโลกมาฝากคุณพ่อคุณแม่กัน จะมี เคล็ดลับใดกันบ้ าง มาดูกันเลย…

1. ให้ลูกกินนมแม่

ผลการวิ จั ยจากเผยว่า…การให้ลูกกินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปีนับเป็นหนึ่ง

ในเคล็ดลับ การพัฒนา IQ และ EQ เด็กอย่ างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ

คุณค่าทางโภชนาการ ของน้ำนมแม่ ช่วยพัฒนาระบบทางประ ส า ทของเด็กและการใกล้ชิด

ระหว่างแม่กับลูกขณะให้นมช่วยเสริมสร้างทักษะทางอารมณ์ให้แก่ลูก

2. ฝึกให้ลูก รู้สึกขอบคุณ

ความรู้สึกสำนึกขอบคุณ หมายถึง ความรู้สึกขอบคุณ และสุขใจ เมื่อได้รับสิ่งต่างๆหรือการมองเห็น

และซาบซึ้งกับแง่มุมบางอย่ า งในชีวิต มิว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆหรือสิ่งใหญ่ๆ งานวิ จั ยพบว่า..

การหมั่นให้ลูกรู้สึกขอบคุณอยู่เสมอ สามารถช่วยให้

ลูกมองโลกในแง่บวกมากขึ้น มีความกระตือรือร้น และรู้สึกมีความสุข

3. ถามตอบกับลูก

เด็กขี้สงสัย และถามพ่อแม่บ่อยๆ นั้นเป็นสัญญ า ณที่ดี เพราะแสดงว่าลูกเป็นคนช่างสังเกตและใฝ่รู้

หากลูกถามคำถามบ่อยๆ ขอให้คุณอ ย่ าเบื่อหรือรำคาญ เพราะการถามตอบของเด็ก

จะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญอย่ า ลืมถามลูกกลับ เช่น เพื่อกร ะตุ้ นให้ลูกได้คิดเพิ่มเติม

4. เสริมสร้างกิจกรรม ทางความทรงจำ

กิจกรรมทางความทรงจำ ช่วยพัฒนามิเพียงทักษะ ในการจำของลูกแต่ยังรวมทักษะ

ในการใช้เหตุผลและภาษา ตลอดจนการปะติดปะต่อเหตุการณ์และความเข้าใจสถาน

ก า รณ์เฉพาะหน้าต่างๆ เช่น จิกซอว์ ครอสเวิร์ดซูโดกุ จึงนับเป็นอีกหนึ่ง

กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง IQ และ EQ ให้ลูกได้อ ย่ างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ

5. คาดหวังความพย าย าม มิใช่ความสมบูรณ์แบบ

งานวิ จั ยพบว่า…พ่อแม่ที่มักคาดหวัง ความสมบูรณ์แบบจากลูกมักทำให้ลูกเ สี่ ยงมีภาวะ

ซึ มเ ศ ร้ าและวิต กกังว ลในตอนโตโดยมิรู้ตัวการเลี้ยงลูกอยู่บน ฐานของความพย าย าม

จึงช่วยให้ลูกเห็นถึงคุณค่าในตัวเองและสิ่งเขาทำได้อย่ า งเป็นเหตุผลเป็นผล และมีความสุขมากกว่า

6. พ่อแม่เรียนรู้ที่จะมีความสุข

การเรียนรู้ที่จะ มีความสุขในวัยเด็ก ยังขึ้นอยู่กับอาร ม ณ์ และพฤติก ร รมของพ่อแม่ด้วย การ

ที่พ่อแม่อารมณ์ เ สี ยให้ลูกเห็นบ่อยๆก็อาจบ่มเพาะความวิ ต ก และปมในใจให้ลูกเช่นกัน

7. ให้ความรักความอบอุ่น กับลูกเสมอ

เด็กที่เติบโตมาด้วยความรักและความใส่ใจจากพ่อแม่เสมอ

จะมีมีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านสติปัญ ญ าและอา รมณ์

8. อ่ า นหนังสือกับลูก

ผู้เชี่ยวช า ญแนะนำว่าการอ่ า นพร้อมกันกับลูก และพย าย ามอธิบายจุดที่สำคัญ

ที่น่าสนใจให้ลูกฟัง จะช่วยเพิ่มมิเพียงทั้งความเข้าใจและการพัฒนาทางสติปัญ ญ า

แต่ยังช่วยเสริมสร้างความรู้สึกอบอุ่นและความรักระหว่างกันและกัน

9. พาลูกไปเล่นกีฬา

การเล่นกีฬานอกจากทำให้ร่า งกา ยแข็งแรงแล้ว ยังช่วยฝึกความเร็ว

ในการคิดวิเคร า ะห์ และกระบวนคิดอย่างมีเหตุผลของลูก

10. กินมื้อค่ำด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา

มิเชื่อก็ต้องเชื่อว่ากิจกรรมง่ายๆ อย่ า งการกินมื้อค่ำด้วยกันอ ย่ า งพร้อมหน้าพร้อมตา

คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่งานวิ จั ยพบว่า…เด็กส่วนใหญ่ชื่นชอบ และสามารถช่วยบ่มเพาะความสุข

และการเติบโตทางอารมณ์ของลูกได้อย่ า งอบอุ่นและเป็นธรรมชาติ

11. ให้กำลังใจลูก

การกร ะตุ้ นลูกฉลาด ไม่ใช่การให้เขาลงมือทำเพียงครั้งเดียว แล้วจะประสบความสำเร็จ

แต่เกิดจากการทำซ้ำบ่อยๆ อย่ า งต่อเนื่องจนเกิดเป็นทักษะ กระบวนการคิดเกิด เป็นการเรียนรู้

และความฉลาดดังนั้น เราควรพูดให้กำลังใจลูก เพื่อให้ลูกมีกำลังใจและรู้สึกดีที่จะเรียนรู้สิ่งนั่นต่อไป

12. ส่งเสริมให้ลูกเ ล่ นดนตรี

การฝึกให้ลูกเล่นดนตรี หรือแม้แค่เพียงหลง รักในเสียงดนตรี สามารถช่วยพัฒนา

ทักษะทาง IQ ของลูกได้อย่ า งมีประสิทธิภาพ แถมยังช่วยเสริม สร้างทักษะ

การแสดงออกทางอา ร มณ์ และปลดปล่อยความรู้สึกเศ ร้ าและสุขสม

ในจิตใจอย่ า ง สร้างส ร รค์

13. ดูแลอ าห า รให้ถูกหลักโภชนาการ

อ าห า รแต่ละมื้อของลูกควรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มีส า รอ าห า รเหมาะสม

กับเด็กวัยเจริญเติบโตเช่น เมนูปลาทะเลต่างๆ ที่มี D H A ช่วยบำรุงสม อ ง

14. ปล่อยให้ลูกเล่นกับเพื่อนๆ

ปล่อยให้ลูกได้ใช้ ชีวิตโดยไม่มีพ่อแม่คอยดูแล จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้

ในการเข้าสังคม แม้ว่าบางทีอาจะมีการทะ เ ล าะ หรือโดนเพื่องแกล้งบ้ าง

แต่นี่คือวิธีการที่ดีที่ลูกจะได้แก้ปัญ ห าด้วยตัวเอง

15. เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก

สิ่งที่สำคัญที่สุด และง่ายๆที่สุด ก็คือ คุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกค่ะ

เพราะเด็กจะเรียนรู้ได้อย่ า งอัตโนมัติโดยไม่ต้องสอนเลย ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใดๆ

ถ้าแม่ชอบอ่ า นหนังสือ ให้ลูกบ่อยๆ ลูกก็จะซึมซับนิสัยรักการอ่ า นไปโดยปริย าย

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…