เห็นผลทันตา เมื่อสวดมนต์บทนี้ก่อนนอน

เห็นผลทันตา เมื่อสวดมนต์บทนี้ก่อนนอน

ทำวันละ 5-10 นาทีก็ยังดี เพราะการสวดมนต์

จะทำให้เรามีสมาธิจดจ่ออยู่กับบทความ

และการมีสมาธินี้เอง ทำให้ความคิดเราเป็นระบบ

ระเบียบ นอนหลับง่าย หายเครียด ตื่นมาสดชื่น

มีกำลังจิตในการประกอบอาชีพ การงาน

ค้าขาย คิดอะไรก็ออก ส่งผลใช้ชีวิตดีขึ้นๆ

ตามลำดับ เทวดาก็รัก ร่วมอนุโมทนาบุญ

ขอให้ผู้สวดมนต์เป็นประจำ จงประสบแต่สิ่งที่ดี

และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ…เริ่มกันเลย

 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

 

 

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ

ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

 

 

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์

และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

 

บทสวดสั้นง่ายต่อการจดจำ 

หมั่นสวดทุกวันดีต่อใจ พระรักษาและเทวดาคุ้มครอง สาธุๆ

ขอบคุณภาพประกอบจากทุกแหล่งที่มา

ที่ช่วยทำให้ชีวิตหลายๆ ท่านดีขึ้นจากบทสวดมนต์ก่อนนอนนี้

 

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : rugyim.com

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.