Home ธรรมะ เพียง 5 นาที หลังตื่นนอนตอนเช้า ชีวิตดีทั้งวัน

เพียง 5 นาที หลังตื่นนอนตอนเช้า ชีวิตดีทั้งวัน

เพียง 5 นาที หลังตื่นนอนตอนเช้า ชีวิตดีทั้งวัน

การ ส ว ด มนต์นั้น ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับทุกคนในยุคนี้ สะดวกมากในทุกเพ ศ ทุกวัยและไม่ใช่เรื่องของคน แ ก่ อีกต่อไปเหมือนที่เคยเป็น และเราเข้าใจผิดกันอย่างนั้น บท ส วดมนต์ต่างๆ มีการเ ผ ยแ พ ร่ออกมามากมายในรูปแ บ บต่างๆ ที่เห็นกันและได้ยินกันจนเคยชินมากมาย

เริ่มต้นด้วยการทำจิตใ จให้สงบ กราบพระ 3 ครั้ง โดยให้ระลึกถึง พระ พุ ทธ พระธรรม พระ ส งฆ์

คำบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะย ามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะย ามิ อิมินา สักกาเรนะ สัง ฆั ง อะภิปูชะย ามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบ

สวากขาโต ภะคะวะต า ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สัง ฆั ง นะมามิ กราบ

คำอาราธนาศีล 5 

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

คำนมัสการพระ พุ ท ธเ จ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ว่า 3 ครั้ง

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิ เ ล ส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง

บทส วดไตรสรณคมณ์ 

พุทธัง สะระนัง คัจ ฉ ามิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉ ามิ สัง ฆั ง สะระนัง คัจ ฉ ามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจ ฉามิ ทุติยัมปิ สังฆั ง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆั ง สะระนัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธ พระธรรม พระ ส งฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก แม้ครั้งที่ 1 แม้ครั้งที่ 2 แม้ครั้งที่ 3

คำสมาทานศีล 5 

ปาณาติปาต า เ วระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

อะทินนาทานา เ วระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

ก าเ มสุมิจ ฉาจารา เ วระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

มุสาวาทา เ วระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

สุ ร า เมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เ วระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

คำขอขมาพระรัตนตรัย

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

บทส ว ด มนต์ ส ว ด อิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวาต า ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญู ฮี ติ อ่ านว่าวิญญู ฮี ติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตต าริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

คำแผ่ เมตต าให้ แ ก่ ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ ทุ กข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มี เ ว ร

อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ พย า บ าท เบี ยด เบี ยน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ ทุ กข์กาย ทุ กข์ใ จ

สุขี อัตต านัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รักษ าตนให้พ้นจาก ทุ ก ข์ ภั ย ทั้ง สิ้ น เทอญ

คำแผ่เม ต ต าให้ แ ก่ สรรพ สั ต ว์

สัพเพ สั ต ต า สั ต ว์ ทั้งหลายที่เป็นเพื่อน ทุ ก ข์ เกิด แ ก่ เ จ็ บ ต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเ วรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มี เ ว ร แ ก่ กัน และกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่ าได้ พย า บ าท เบี ยด เบี ย นซึ่งกันและกันเลย

อะนี ฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความ ทุ กข์กาย ทุ กข์ใ จเลย

สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใ จ รักษ าตนให้พ้นจาก ทุ กข์ ภั ย ทั้งสิ้นนี้เทอญ

ประโยชน์ของการไหว้พระ ส ว ด มนต์ไว้ว่า

1 เป็นการรักษ าศรัทธ าปสาทะของสาธุชนไว้

2 เป็นการอบรมจิ ตใ จให้ประณีตและมีคุณธรรม

3 ทำให้มีความเห็นถูกต้องต ามหลัก พุ ท ธ ศ า ส น า

4 เป็นบุญกิริย า เป็นวาสนาบารมี เป็นสุขทางใ จ

5 เป็นสิริมงคล แ ก่ ชีวิตตน และ บริวาร

6 เท่ากับได้เข้าเฝ้าพระ พุ ทธ เจ้า แม้ปรินิพพ านแล้ว

7 เป็นการเสริมสร้างสติปัญญ า

8 เป็นเนตติของอนุชนต่อไป

9 เป็นการฝึกจิ ตใ จให้มีคุณค่าและมี อำ น าจ

ที่มา nakhon online

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ธรรมะ