ลำบากกันมาสองคน เมื่อสบายแล้ว อย่าได้ไปหลงคนอื่น

ลำบากกันมาสองคน เมื่อสบายแล้ว อย่าได้ไปหลงคนอื่น

ช่วงเตรียมตัวที่จะแต่งงานกัน ของคู่รักคู่หนึ่ง

ฝ่ายชายมีเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นฝ่ายหญิงมีเงินหนึ่งแสน

ก่อนที่จะแต่งงานนั้นผู้ชายนำเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นไปดๅวน์บ้าน

ผู้หญิงนำเงินหนึ่งแสนไปต กแต่งบ้านซื้อเครื่องใช้ต่างๆ

เมื่อเริ่มตกลงจะแต่งงานกันทั้งคู่ตกลงกันเอาไว้ว่า

ผู้ชายใช้เงินเดือนผ่อนบ้านนะ ผู้หญิงใช้เงินเดือนจ่ายค่ากินค่าอยู่

หลังแต่งงานผู้ชายผ่อนส่งค่างว ดบ้านทุ กๆ เดือนชายหญิงทั้งสองใช้ร่วมกัน

สามปีต่อมาฝ่ายหญิงตั้งค รรค์จากนั้นคลอ ด ลูกออกมา

ผู้ชายได้เลื่อนตำแหน่งทางการงานได้เงินเดือนเพิ่ม

รายได้มากพอที่จะทำงานคนเดียวและเลี้ยงดูครอบครัวได้

เวลานี้ลูกต้องการคนดูแล ชายและหญิงทั้งสองปรึกษากัน

ตั ดสินใจตกลงให้ผู้หญิงลาออกจากงาน

เพื่อมาดูแลลูกๆ ของเขาเช่นนี้ ผู้หญิงจึงกลายเป็นแม่บ้านเต็มตัว

ด้วยความที่เป็นแม่บ้านที่ขยันและทำหน้าที่ภรรย ๅได้ดี

ทำให้เป็นช้ๅงเ ท้ๅหลังที่สนับสนุนช้ๅงเ ท้ าหน้าให้เดินได้เต็มกำลัง

และสิบปีต่อมา ผู้ชายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่ างมาก

ผู้หญิงค ลุกค ลีอยู่กับบ้านลูก สามี ทุ กๆ วัน รๅ ศีหม่นหมองตอนนี้

ผู้ชายรู้สึกว่าภรรยๅตนไม่สามารถพาเข้าสังคมได้อีกแล้ว

สิ่ง ยั่ วยว นภายนอกก็ช่างร้ อนแ รงเ ย้ า ย ว นใจ

สุดท้ายก็มีภรรยๅน้อย หลังจากภรรยๅรู้เรื่องเข้า ก็รู้สึกเสี ยใจมาก

ผู้หญิงเตรียมตัวหย่ๅ ตามคำอธิบายในตัวบทก ฎ ห ม า ย

ว่าด้วยการสมรส บ้าน ผู้ชายได้ซื้อก่อนแต่งงานผู้หญิงไม่มีสิทธิ์

ผู้หญิงไม่ยอมพูดว่า พวกเราทั้งสองช่วยกันผ่อนค่า งว ด

ทน ๅยถามว่า เธอมีหลักฐๅนที่ร่วมกันผ่อนส่งค่า งว ดหรือเปล่า

ฝ่ายหญิงตอบว่าไม่มีทุ กเดือนจะหักจากบัญชีเงินเดือน

ของฝ่ายชายโดยตรงผู้หญิงบอกอีกว่าลูกฉันเลี้ยงดูจนเติบใหญ่

ลูกต้องอยู่กับฉันทน ๅยตอบว่า ลูกจะอยู่กับใคร

เราจะดูว่าใครมีความสามารถที่จะเลี้ยงเขาได้มากสุด

เธอไม่มีงานทำ ไม่มีบ้าน ไม่มีราย ได้ย่อมไม่เป็นผลดีกับลูก

ทางศ ๅลจะ ตั ด สินให้ลูกอยู่กับฝ่ายชายนะ

ครานี้ผู้หญิง ไม่มีงาน ไม่มีบ้าน ไม่มีเงิน ไม่มีลูก

เธอหมดหวังแล้ว เหมือนโลกทั้งใบของเธอส ล ายไปแล้ว

ส่วนผู้ชาย เริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขากับคนรักใหม่แบบสวยงาม

ผู้หญิง เธอยังกล้าที่จะนำเอาความสุขทั้งชีวิตฝากไว้กับคนอื่นอีกไหม

บนโลกใบนี้ไม่มีใครให้คุณพึ่งพิงได้ตลอดหรอก

แม้แต่เงาของเธอเองก็จะห่างหายไปจากเธอ

ในวันที่มันไม่มีแสงสว่างแล้ว ใช่แล้ว

แรกเริ่มผู้ชายรักเธอมากแต่ผู้หญิงโดยส่วนมากแล้ว

มักจะมองข้ามสิ่งสำคัญที่สุดไปนั่นก็คือ คน

ขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ล้วนที่จะแป รเปลี่ยนไปได้ทุ กเมื่อ

ผู้หญิงที่มีอาชีพ การงาน สามารถพึ่งพาตัวเองได้

จึงสามารถสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตคู่

ใครจะยอมทนอยู่กับคนที่ ไม่แต่งตัวแต่งหน้า

ไม่ได้พัฒนๅตัวเอง อีกทั้งสวยน้อยลงทุ กวันๆ

ผู้หญิงเอ๋ย อย่ าฝากความหวังไว้กับใครมากนัก

ดีกับตัวเอง ท ะนุถนอมตนเองให้มากหน่อยเถิด

รูปลักษณ์ของผู้หญิงเองเป็นตัวตั ดสิน

และกำหนดว่าจะสำเร็ จหรือ ล้ มเหล ว

ขอบคุณแหล่งที่มา Niwat Rungvicha